Condicions d'enviament

BPC S.L. es reserva el dret d'enviar les comandes pel mitjà de transport més adequat en cada moment segons el seu criteri.


Ports:
Les despeses d'enviament són totalment gratuïts per a tot el territori d'Espanya.


Terminis de lliurament:
Excepte fi d'existències, les comandes seran enviats immediatament i Vostè disposarà del producte en un termini de 3 a 5 dies.

Si desitja que la seva comanda sigui enviat per una agència de transports concreta, si us plau, us preguem via e-mail o telèfon i gustosament atendrem el seu cas en particular.

Els terminis de lliurament indicats són a títol orientatiu i BPC S.L. s'esforçarà a respectar-los; no obstant, al tractar-se d'un servei ofert per tercers, la seva demora no implica l'anul·lació de la comanda ni indemnització.


Devolució de productes:

1. Dret de desistiment

El Client disposarà d'un termini màxim de set (7) dies hàbils des del lliurament del producte o la contractació del Servei per a desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de set (7) dies hàbils, BPC S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.

Per facilitar el procés de devolució s'han de complir els següents requisits:

  • El Producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
  • La devolució a BPC S.L. s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.
  • S'hi ha d'incloure una còpia del justificant de compra i l'albarà de lliurament dels Productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

BPC S.L. no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionats al Client per aquelles devolucions de productes en l'exercici del dret de desistiment, per tant el Client assumirà les despeses d'enviament per devolució i els del lliurament inicial.

2. Reemborsament del preu dels Productes al Client

En el supòsit de l'exercici del dret de desistiment de l'apartat (1) el Client tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes retornats sempre que es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats (excepte el necessari per verificar la seva adequació amb el que s'esperava), rentats, danyats, o extraviats abans d'arribar a les dependències de BPC SL o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions d'Ús.

BPC S.L. comprovarà en el seu magatzem l'estat del Producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents Condicions d'Ús.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.

BPC S.L. es reserva el sistema de reemborsament de l'import de la devolució al seu criteri en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació de la devolució del preu serà de fins a set (7) dies naturals per a les targetes de dèbit i de fins a trenta (30) dies naturals per a les targetes de crèdit.

3. Devolució de Productes defectuosos

El client tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel Soci.

En aquests supòsits, la devolució a BPC S.L. dels Productes s'ha de fer de la forma establerta en l'apartat (1) anterior o bé contactant amb el departament d'atenció al client. En el cas de devolució de Productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada pel Client, BPC S.L. es farà càrrec dels costos de devolució dels Productes, sempre que la devolució es faci des del mateix lloc on el Producte va ser lliurat al Client.