Condicions Generals de Venda

1. Acceptació de les condicions generals de contractació
La utilització o contractació dels productes i / o serveis oferts en tienda.martinapont.com suposa l'acceptació de les següents condicions generals de venda.

Les compres realitzades en aquest lloc web queden sotmeses a la normativa vigent.


2. Preus i ports
Els preus dels serveis o productes mostrats en tienda.martinapont.com inclouen el 21% d'IVA.

Si vostè pertany a una empresa ubicada a un país de la Unió Europea, faciliti'ns el seu número de IVA i nosaltres li emetrem una factura exempta d'aquest impost.

Les despeses d'enviament estan incloses en el preu dels articles.


3. Garanties
Tots els nostres productes ofereixen la garantia directa del fabricant, que en cap cas és inferior a dos (2) anys, tal com estableix la Llei 23/2003 de Garantia en la Venda de Béns de Consum.

Queden explícitament fora de la garantia del fabricant dels productes manipulats, colpejats o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte.


4. Condicions d'ús

 • 4.1 Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web tienda.martinapont.com que BPC S.L. posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet per tal de proporcionar informació sobre els seus productes, serveis i preus. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.
 • 4.2 S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si es realitza amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació pública.
 • 4.3 La totalitat d'aquesta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de BPC S.L.
 • 4.4 BPC S.L. es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web en qualsevol moment i de mantenir el seu contingut actualitzat sense obligar-se a assegurar una actualització plena.
 • 4.5 BPC S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web tienda.martinapont.com, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari.


5. Obligacions de l'Usuari i/o Client

 • 5.1 L'usuari i/o client de tienda.martinapont.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d'informació o compra.
 • 5.2 En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

6. Descripció dels productes i serveis

 • 6.1 Els articles exposats en tienda.martinapont.com estaran disponibles per a la venda fins a fi d'existències.
 • 6.2 Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa té efectivitat mentre apareixen a la pantalla. Aquestes ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís.
 • 6.3 La responsabilitat civil de tienda.martinapont.com pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos; l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat per qualsevol altre concepte en cas d'insatisfacció dels productes adquirits en aquesta pàgina web.


7. Política de devolució de productes:

 • 7.1 Dret de desistiment

El Client disposarà d'un termini màxim de set (7) dies hàbils des del lliurament del producte o la contractació del Servei per a desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de set (7) dies hàbils, BPC S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.

Per facilitar el procés de devolució s'han de complir els següents requisits:

a. El Producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
b. La devolució a BPC S.L. s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.
c. S'hi ha d'incloure una còpia del justificant de compra i l'albarà de lliurament dels Productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

BPC S.L. no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionats al Client per aquelles devolucions de productes en l'exercici del dret de desistiment, per tant el Client assumirà les despeses d'enviament per devolució i els del lliurament inicial.

 • 7.2 Reemborsament del preu dels productes al client

En el supòsit de l'exercici del dret de desistiment de l'apartat (7.1) el Client tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes retornats sempre que es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats (excepte el necessari per verificar la seva adequació amb el que s'esperava), rentats, danyats, o extraviats abans d'arribar a les dependències de BPC SL o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions d'Ús.

BPC S.L. comprovarà en el seu magatzem l'estat del Producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents Condicions d'Ús.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.

BPC S.L. es reserva el sistema de reemborsament de l'import de la devolució al seu criteri en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació de la devolució del preu serà de fins a set (7) dies naturals per a les targetes de dèbit i de fins a trenta (30) dies naturals per a les targetes de crèdit.

 • 7.3 Devolució de productes defectuosos

El client tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel Soci.

En aquests supòsits, la devolució a BPC S.L. dels Productes s'ha de fer de la forma establerta en l'apartat (7.1) anterior o bé contactant amb el departament d'atenció al client. En el cas de devolució de Productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada pel Client, BPC S.L. es farà càrrec dels costos de devolució dels Productes, sempre que la devolució es faci des del mateix lloc on el Producte va ser lliurat al Client.


8. Modificació de les Condicions Generals
BPC S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les Condicions d'Ús i Política de Privacitat. Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. Els Clients i Usuaris hauran de llegir atentament aquestes condicions d'ús cada vegada que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a la compra de qualsevol Producte disponible a través del lloc web.


9. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o execució d'aquestes condicions generals de venda serà competència exclusiva dels Tribunals de Barcelona (Espanya).